Nettside Eramet Norway AS

Er du opptatt av klima og miljø og kunne tenke deg en spennende jobb ved vårt smelteverk i Kvinesdal? Vi har ambisiøse målsetninger og har nylig igangsatt en rekke prosjekter. Blant annet bygger vi flere nye renseanlegg for å sikre at vi skal ha det laveste klima- og miljø-fotavtrykket i bransjen.

Her vil du få ansvaret for å følge opp, dokumentere og rapportere utslipp til ytre miljø, samt være en pådriver for at vi fortsetter våt viktige miljøforbedringsarbeid. På den måten kan virksomheten dokumentere at vi driver i tråd med krav fastsatt i lover, forskrifter og utslippstillatelser, og vi sikrer at vi kontinuerlig forbedrer oss.

 

Arbeidsoppgaver:

 •  Lede forbedringsarbeid, utredninger og prosjekter innen fagområdet
 • Følge opp måleprogram, analysere og rapportere resultat og trender
 • Ha ansvaret for god kommunikasjon med og rapportering til myndigheter
 • Sikre godt internt samarbeid og bistå øvrige enheter i selskapet med informasjon og støtte
 •  Forberede og bistå ved besøk og tilsyn, nabomøter, interne møter og opplæring
 • Lede miljørisikovurdering, miljøaspektprosess og miljørevisjoner
 • Utarbeide prosedyrer og læringsunderlag og bidra til å videreutvikle konsernets miljø- og klimaarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller master innen kjemi/miljøkjemi
 • Kunnskap om norsk miljørådgivning, EU-direktiv og BAT/BREF
 • Kunnskap om måleprogram, utslippstillatelser, myndighetsrapportering, prøvetakings- og analysemetoder, risikovurdering, industrikjemikalier, miljøgifter, resipientvurdering og livsløpsvurderinger
 • Erfaring med og gode resultater fra koordinering av forbedringsarbeid, studier og prosjekter og fra samarbeid med offentlige myndigheter
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlig egenskaper:

 • Evne til å analysere og vurdere resultater og ta initiativ til forbedringer
 •  Evne til å samarbeide, til å kommunisere og dele kunnskap
 • Interesse for å utvikle atferd og kompetanse

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Utviklingsmuligheter i et spennende og allsidig miljø

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no